Chaos

White Salmon, Washington

A kayaker running Chaos on the Little White Salmon River near White Salmon Washington. Photo © copyright by Grant Ordelheide.